Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro prodej zboží Libella design s.r.o. vydané ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako "Občanský zákoník").

1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále též jako „Podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností Libella design s.r.o., se sídlem Filmová 174, Kudlov, 760 01 Zlín, IČO: 09706259, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, C 120399, adresa Provozovny Nad Úžlabinou 708/7, 10800 Praha 10, (dále též jako „Prodávající“) a kupující fyzickou nebo právnickou osobou (dále též jako „Kupující“) vznikající v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, na základě které je Prodávající povinen dodat Kupujícímu antidekubitní sedák Libella Seat Varia (dále též jako „Sedák“) nebo jiné zdravotnické prostředky či příslušenství zdravotnických prostředků (dále též jako „Zboží“) a Kupující je povinen Zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu, a dále v souvislosti s uzavřením servisní smlouvy ve smyslu čl. VI. těchto Podmínek (dále též jako „Servisní smlouva“).
 2. Tyto Podmínky jsou součástí každé Kupní smlouvy a Servisní smlouvy, nedohodnou-li se Prodávající a Kupující jinak. V případě uzavření Kupní nebo Servisní smlouvy mají její ustanovení v případě jejich rozporu s ustanoveními těchto Podmínek přednost před zněním těchto Podmínek. Tyto Podmínky mají přednost před těmi ustanoveními zákona, která nemají donucující povahu.

2. Uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující může poptat Zboží zejména přes web Prodávajícího www.libelladesign.cz, www.libelladesign.com nebo www.libelladesign.de, prostřednictvím webové objednávky, e-mailem na adrese info@libelladesign.cz, obchod@libelladesign.cz nebo na telefonním čísle 606 607 101. Prodávající přijetí poptávky potvrdí a dohodne si s Kupujícím osobní schůzku za účelem zaměření Zboží, a to v showroomu Libella design s.r.o. na adrese: Nad Úžlabinou 708/7, 108 00 Praha 10, nebo na jiné vzájemně domluvené adrese, případně si Zboží s Kupujícím specifikuje, pokud není nutná osobní schůzka. Na základě specifikace Prodávající zpracuje nabídku, která obsahuje přesný rozpis ceny Zboží a další náležitosti ve smyslu čl. III. těchto Podmínek, a tuto nabídku doručí Kupujícímu písemně nebo e-mailem (dále též jako „Nabídka“).
 2. Přijetím a potvrzením Nabídky Kupujícím je uzavřena Kupní smlouva v případě, že Kupující nezměnil původní podmínky v Nabídce zaslané Prodávajícím. Jakákoliv odchylka od původních podmínek ve smyslu předchozí věty se považuje za novou poptávku, na základě které Prodávající vypracuje novou Nabídku. Pokud je Nabídka akceptována ústně nebo telefonicky, Prodávající Kupujícímu zašle písemné potvrzení e.mailem (dále též jako Potvrzení objednávky). obsahující rekapitulovanou Nabídku.

3. Kupní cena a platební podmínky

 1. Kupní cena Zboží je konečná, nezahrnuje však další Kupujícím zvolené Zboží a související služby a případnou dopravu a balné.
 2. Veškeré Prodávajícím uvedené ceny jsou uváděny včetně DPH, a to nejen v rámci Podmínek, ale také v rámci veškeré komunikace mezi stranami.
 3. Kupující je povinen zaplatit Kupní cenu následujícím způsobem:
  Základní Kupní cena a dalšího Kupujícím zvoleného zboží a služeb (např. ergoterapeutické vyšetření sedu, individuální úpravy Zboží) musí být uhrazeny po ukončení posledního konaného měření Zboží, nejpozději ke dni převzetí Zboží.
 4. Kupující je oprávněn zaplatit Kupní cenu v hotovosti nebo bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího č. 123-2931860227/0100.
 5. Výše celkové kupní ceny se odvíjí od platného ceníku Libella design s.r.o. uveřejněného na webových stránkách Prodávajícího.
 6. Jestliže Kupující po uplynutí posledního konaného testování Zboží, tj. po čtrnácti (14) dnech, Prodávajícího prokazatelně nijak nekontaktuje ani nereaguje na výzvy Prodávajícího, celá kupní cena ve smyslu odst. 3 tohoto článku Podmínek se stává splatnou dnem následujícím po uplynutí doby testování. Tímto dnem tak Prodávajícímu vzniká právo na zaplacení Kupní ceny.
 7. Kupní cena ve smyslu předchozího odstavce tohoto článku se považuje za zaplacenou v okamžiku, kdy je příslušná finanční částka připsána na bankovní účet Prodávajícího.
 8. V případě, že Kupující bude uplatňovat Žádost o poukaz na zdravotní pomůcku předepsanou lékařem, musí tak učinit neprodleně po ukončení posledního konaného testování Zboží, nejpozději však do 14 dnů. V opačném případě bude Kupující povinen zaplatit zboží v plné výši.
 9. V případě, že je Kupujícímu Zboží, byť i jen částečně, hrazeno na základě poukazu předepsaného lékařem, a tedy pojišťovnou Kupujícího, uhradí Kupující případný doplatek Kupní ceny zdravotnického prostředku stanovený na základě číselníku vydaného Státním ústavem pro kontrolu léčiv platného ke dni vydání Nabídky z vlastních zdrojů. Poukaz s předepsaným Zbožím lze uplatnit do 30 dnů ode dne jeho vystavení, nestanoví-li předepisující lékař s ohledem na zdravotní stav pacienta nebo charakter Zboží jinak.
 10. Je-li Kupující v prodlení s úhradou Kupní ceny či jen s některou její částí, je Prodávající oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky Kupní ceny za každý i započatý kalendářní den prodlení.

4. Termín a místo plnění

 1. Zboží bude Kupujícímu předáno určeným ergoterapeutem nebo jiným pověřeným pracovníkem Prodávajícího, v místě provozovny – Prodávajícího, tj. na adrese Nad úžlabinou 708/7, 108 00 Praha 10, případně doručeno na adresu určenou Kupujícím.
 2. Termín dodání Zboží bude upřesněn na základě dohody mezi Prodávajícím a Kupujícím.
 3. Prodávající není povinen zahájit plnění dle Kupní smlouvy, dokud Kupující nezaplatí část Kupní ceny ve smyslu čl. III. odst. 3 písm. a) těchto obchodních podmínek v celé výši. Prodávající dále není povinen předat Kupujícímu Zboží, dokud nebude zaplacena Kupní cena v celé výši.
 4. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího při převzetí v případě antidekubitního sedáku Libella Seat Varia nebo korekčních zádových opěrek Libella Backrest Varia a Libella Backrest Mono na jejich testování nebo okamžikem dodání Zboží. Škoda na Zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit Kupní cenu za Zboží, ledaže Prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

5. Jakost, vada zboží a reklamace

 1. Prodávající se zavazuje, že si Zboží ponechá vlastnosti, které si strany ujednaly v Kupní smlouvě, po dobu dvou (2) let ode dne převzetí Zboží, a dále prohlašuje, že Zboží vyhovuje všem požadavkům právních předpisů, což Prodávající stvrzuje Kupujícímu svým podpisem na Předávacím listu při převzetí zboží Kupujícím.
 2. Záruka se nevztahuje na Zboží prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím, na vadu způsobenou mechanickým poškozením Zboží, prokazatelně nedovolenými zásahy do Zboží nebo užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání a nebo v rozporu s doporučením způsobu užívání Prodávajícím uvedeném v návodu k použití.
 3. Kupující může uplatnit reklamaci:
  a. písemně zasláním na výše uvedenou adresu provozovny; nebo
  b. e-mailem na adresu info@libelladesign.cz; nebo
  c. na telefonním čísle 606 607 101, a to bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na Zboží je vada, nejpozději však do uplynutí záruční doby Zboží.
 4. Reklamované Zboží je přijímáno na provozovně nebo na adrese specifikované Prodávajícím.
 5. Prodávající rozhodne o reklamaci Kupujícího do tří (3) pracovních dní, ve složitých případech do pěti (5) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená potřebná k odbornému posouzení vady Zboží. Reklamace včetně odstranění vady bude Prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodne-li se Prodávající s Kupujícím jinak. Pokud je nutné dodání náhradních dílů, doba reklamace se prodlouží o dobu nezbytnou pro dodání náhradních dílů.
 6. Prodávající při uplatnění reklamace vydá Kupujícímu potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje. Prodávající dále vydá Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a předpokládané době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 7. V případě výměny Zboží či jeho součástky za novou v rámci záručního servisu Prodávající na toto Zboží či jeho součástku poskytuje Kupujícímu záruku za jakost v trvání dvou (2) let, která počíná běžet dnem převzetí tohoto vyměněného Zboží nebo jeho součástky.
 8. V případě, že bude reklamace zamítnuta, může Kupující požádat o mimozáruční servis Zboží. Na tento případ se užije ustanovení článek VI. níže.

6. Servisní podmínky

 1. Prodávající zajišťuje servis Zboží, tj. opravy nebo úpravy Zboží či dodání náhradních dílů mimo nebo nad rámec záruky za jakost (dále též jako „Servis“), a to na základě Servisní smlouvy. Kupující je oprávněn požádat Prodávajícího o Servis:
  a. po uplynutí záruční doby Zboží (pozáruční servis); nebo
  b. v případě poškození a vad Zboží, na něž se nevztahuje záruka; nebo
  c. pokud bude v záruční době zamítnuta reklamace Zboží dle čl. V. odst. 8 Podmínek (mimozáruční servis).
 2. Kupující může učinit objednávku Servisu zejména:
  a. osobně na provozovně Prodávajícího; nebo
  b. e-mailem na adrese info@libelladesign.cz; nebo
  c. na telefonním čísle 606 607 101, přičemž Prodávající přijetí objednávky Servisu potvrdí.

  Smluvní strany si dále telefonicky nebo písemně upřesní rozsah Servisu, případně si sjednají osobní schůzku. Prodávající následně zpracuje nabídku, která bude obsahovat přesný rozpis ceny Servisu, platební a další podmínky, a tuto nabídku předá Kupujícímu písemně nebo e-mailem (dále též jako „Servisní nabídka“).
 3. Pokud bude zamítnuta reklamace Zboží v záruční době ve smyslu článku V., doručí Prodávající Kupujícímu Servisní nabídku společně s oznámením o zamítnutí reklamace.
 4. Přijetím Servisní nabídky Kupujícím je uzavřena Servisní smlouva. Prodávající je v případě ústní či telefonické akceptace Servisní nabídky oprávněn požádat Kupujícího o její dodatečné písemné potvrzení. Za přijetí Servisní nabídky a vznik Servisní smlouvy se rovněž považuje, pokud Kupující uhradí zálohu ceny Servisu, pokud bude vyžadována. Při placení zálohy ceny Servisu předem bude Servis proveden až poté, kdy bude záloha ceny Servisu v plné výši zaplacena Kupujícím.
 5. Servisované Zboží je přijímáno na provozovně Prodávajícího nebo na adrese specifikované Prodávajícím.
 6. Na servisované Zboží či zakoupené náhradní díly Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku v trvání dvou (2) let. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí servisovaného Zboží či dnem převzetím náhradního dílu.

7. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující může odstoupit od Kupní smlouvy, která byla uzavřena mimo prostory Provozovny nebo prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, bez udání důvodů do 14 dnů po převzetí Zboží, a Kupní smlouva se od počátku ruší. V takovém případě musí Kupující vrátit Zboží, které je úplné a nepoškozené, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od Kupní smlouvy, a to na Provozovnu nebo na jinou adresu ujednanou stranami. V případě, kdy je Zboží upraveno podle přání Kupujícího, nemá Kupující právo od Kupní smlouvy odstoupit.
 2. Kupující může odstoupit od Servisní smlouvy, která byla uzavřena mimo prostory Provozovny, bez udání důvodů do 14 dnů od uzavření Servisní smlouvy, a Servisní smlouva se od počátku ruší. Kupující nemá právo odstoupit od Servisní smlouvy v případě, kdy je Servis poskytnut před uplynutím lhůty pro odstoupení od Servisní smlouvy a Prodávající sdělil Kupujícímu, že pak nemá právo od Servisní smlouvy odstoupit.
 3. Odstoupení od Kupní smlouvy nebo Servisní smlouvy zašle Kupující na adresu provozovny Prodávajícího či na e-mail Prodávajícího info@libelladesign.cz.
 4. V případě odstoupení od Kupní smlouvy vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal, nedohodnou-li se na jiném způsobu vrácení. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve než mu Kupující Zboží předá nebo prokáže, že Zboží odeslal. Kupující nese náklady spojené s navrácením Zboží.
 5. Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Snížením hodnoty ve smyslu předchozí věty se myslí snížení hodnoty o více než 25 % z původní kupní ceny. V případě snížení hodnoty Zboží ve větším rozsahu, než je uvedeno v předchozí větě, je Prodávající oprávněn uplatnit vůči Kupujícímu kompenzaci za snížení hodnoty vraceného Zboží.
 6. Odstoupí-li Kupující od Servisní smlouvy v době, kdy již Prodávající začal s plněním Servisu na základě výslovné žádosti Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od Servisní smlouvy, uhradí Prodávajícímu poměrnou část sjednané ceny Servisu za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Servisní smlouvy.

8. Ochrana osobních údajů

 1. Prodávající, jako správce, se zavazuje, že osobní údaje, které mu budou na základě příslušných smluv poskytnuty, bude chránit a zpracovávat v souladu s právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
 2. Při zpracování osobních údajů Prodávající postupuje dle základních zásad, které jsou volně k dispozici na jeho webových stránkách.

9. Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím z Kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

10. Závěrečná ustanovení

 1. Podmínky jsou závazné pro Kupujícího a Prodávajícího ode dne uzavření Kupní smlouvy nebo Servisní smlouvy. Prodávající je oprávněn Podmínky v přiměřeném rozsahu měnit, doplňovat nebo zrušit vydáním nových obchodních podmínek, pokud vyplyne potřeba jejich změny. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.
 2. Vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím vyplývající z Kupní smlouvy či Servisní smlouvy se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
 3. Uzavřením Kupní smlouvy nebo Servisní smlouvy Kupující potvrzuje, že je s obsahem obchodních podmínek v plném rozsahu seznámen a výslovně je přijímá.
 4. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 2. 2022.