Ochrana osobních údajů

Společnost Libella design s.r.o., se sídlem Filmová 174, Kudlov, 760 01 Zlín, IČO: 09706259, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, C 120399, adresa Provozovny Nad Úžlabinou 708/7, 10800 Praha 10 (dále též jako "Společnost") přistupuje k osobním údajům maximálně zodpovědně, chrání veškeré zpracovávané osobní údaje a při jejich zpracování postupuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů); (dále též jako "GDPR") a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

Cílem těchto zásad je Vás, coby zákazníky Společnosti, seznámit, jakož i další osoby, jejichž údaje může Společnost zpracovávat, jakým způsobem Společnost osobní údaje zpracovává a chrání, včetně informace o právech subjektu osobních údajů a jejich uplatnění.

1. Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Libella design s.r.o., se sídlem Filmová 174, Kudlov, 760 01 Zlín, IČO: 09706259, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, C 120399, adresa Provozovny Nad Úžlabinou 708/7, 10800 Praha 10, kterou je možné písemně kontaktovat na adrese Provozovny nebo emailem: info@libelladesign.cz či telefonu: 606 607 101.

2. Účel zpracování osobních údajů

Společnost osobní údaje zpracovává zejména za účelem uzavření smluvního vztahu a právním základem je tedy plnění Kupní nebo Servisní smlouvy. Kromě tohoto může Společnost zpracovávat osobní údaje pro plnění právních povinností ve smyslu čl. 6 odst. 1 GDPR, zejména povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy. Dále pro určení, výkon a obhajobu právních nároků. Po ukončení poskytování služeb může Společnost uchovávat některé z Vašich osobních údajů, jejichž zpracování je nezbytné pro ochranu práv Společnosti a případnou obhajobu právních nároků, včetně vymáhání neuhrazených plateb.

Společnost dále zpracovává osobní údaje zákazníků za účelem přímého marketingu a v této souvislosti může zákazníkům zasílat obchodní sdělení ohledně stejného či podobného zboží, které zákazníci od Společnosti v minulosti zakoupili či ohledně stejné či podobné služby, kterou Společnost zákazníkům v minulosti poskytla. Zákonným důvodem takového zpracování osobních údajů je oprávněný zájem správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3. Zpracovávané osobní údaje

Pro výše uvedené účely zpracovává Společnost osobní údaje, které jsou Vámi poskytnuty. Jedná se zejména o následující údaje:

  • jméno a příjmení;
  • věk;
  • doba života na vozíku;
  • adresa bydliště;
  • e-mail, telefon;
  • IČO, DIČ.

Společnost Vás upozorňuje, že jste povinni zadat osobní údaje pravdivě a informovat Společnost o změně v osobních údajích, je-li to nutné vzhledem k povaze smluvního vztahu.

Společnost přijala vhodná technická a organizační opatření k zajištění dostatečné úrovně zabezpečení osobních údajů a zamezení změny, zničení či ztráty, neoprávněných přenosů či zneužití osobních údajů.

4. Zpracování osobních údajů na základě souhlasu

Udělením souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení či pro účely oslovování s nabídkami služeb a produktů, a to prostřednictvím emailu nebo telefonního kontaktu, berete na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné a lze jej kdykoli písemně odvolat. Souhlas je poskytován do jeho odvolání.

5. Cookies

Při návštěvě webových stránek Společnosti dočasně zpracováváme a shromažďujeme Vaše obecné technické informace prostřednictvím souborů cookies, a to např. IP adresu požadujícího počítače, webové stránky původní návštěvy, čas a dobu trvání návštěvy nebo soubory cookies. Účelem tohoto zpracování je vytváření analýz návštěvnosti a získávání dalších informací o využívání webových stránek Společnosti zákazníky a přizpůsobení či vylepšení obsahu webových stránek, a dále ke zlepšení jejich funkčnosti.

6. Příjemci osobních údajů

Společnost zpřístupňuje osobní údaje pouze oprávněným zaměstnancům či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaných společností, vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů. Osobní údaje budou výše uvedeným subjektům poskytnuty pouze za podmínky, že bude zaručena dostatečná úroveň zabezpečení osobních údajů. Společnost je v zákonem stanovených případech povinna některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

7. Osobní údaje třetích osob

Osobní údaje třetích osob, jimiž se rozumí osobní údaje zaměstnanců zákazníka, popř. jiné údaje, které od Vás Společnost obdrží v souvislosti s uzavřením či plněním Kupní či Servisní smlouvy, budou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použije Společnost za účelem plnění Kupní či Servisní smlouvy se zákazníkem. Společnost bude zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání příslušného smluvního vztahu, a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy.

8. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je Společnost povinna jako správce osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu, na kterou jste Společnosti udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

9. Práva subjektů údajů

Jakožto subjekt údajů máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, která vyplývají z právních předpisů a která může uplatnit.
Máte právo požádat Společnost o poskytnutí informace o zpracování Vašich osobních údajů.
Máte právo, aby Společnost bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
Máte právo, aby Společnost bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se Vás týkají, a Společnost má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených GDPR. Máte právo, aby Společnost omezila zpracování osobních údajů v případech stanovených GDPR.
Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pokud Společnost zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:

  • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřena Společnost,
  • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společnosti či třetí strany,
  • pro účely přímého marketingu,
  • pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytli Společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Společnost bránila, a to v případech stanovených GDPR, právo na přenositelnost osobních údajů.
Pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vámi poskytnutém souhlasu se zpracováním osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat.
Pokud se domníváte, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.